درباره ما

رسيدن به اهداف هر سازمانی بستگي به توانايي كاركنان آن در انجام وظايف محوله و انطباق با محيط متغير دارد. اجراي آموزش و بهسازي نيروي انساني سبب مي‌شود تا افراد بتوانند متناسب با تغييرات سازماني و محيط، بطور مؤثر فعاليت‌هايشان را ادامه داده و بركارايي خود بيفزايند.
با تصویب قوانین مرتبط با اجرای آموزش کارکنان در حال حاضر آموزش ضمن خدمت در سازمان‌هاي مختلف از جايگاه خاصي برخوردار است زيرا در چند دهه اخير بيش از هر دوران ديگر در طول تاريخ بشري، علوم و تكنولوژي پيشرفت نموده است اين تحول و دگرگوني بحدي است كه عصر حاضر را عصرنيم عمر اطلاعات ناميده‌اند. يعني دوراني كه در هر 5 سال، نيمي از اطلاعات بشري منسوخ گرديده و اطلاعات و دانش جديد جايگزين آن مي‌گردد.
 بهبود آموزش همیشه با افزایش ساعات آموزشی امکان پذیر نیست، بلکه بایستی آنرا بر اساس نیاز به کارایی پرسنل مدنظر قرار داد. وانگهی بهبود آموزش کارکنان زندانها بصورت محسوس در اصلاح و تربیت زندانیان اثر گذار باشد، بطوریکه توانمندسازی کارکنان در جهت کاهش تکرار جرم و بازگشت مجدد زندانیان نمایان باشد. طبق بررسی های بعمل آمده این امر در زندانهای استان تهران محسوس بوده و با استمرار آموزش کارکنان تغییر در نگرش آنان منجر به تغییرات رفتار زندانیان و در نهایت اصلاح و تربیت زندانیان گردیده است.
در همین راستا با توجه به نیازهای آموزشی و بالا رفتن سطح علمی و مهارتی کارکنان متعهد به خدمت در سازمان زندانها، مرکز آموزشی و پژوهشی سازمان زندانها در سال 1372 تاسیس گردید. این مرکز با تلاشهای فراوان، سریع کار آموزش را گسترش داد و با استفاده از فنون جدید، اقدام به برنامه‌ریزی و اجرای آموزش تخصصی برای کارکنان نمود. سرانجام در  سال 1379 بر اساس طرحی مناطق هفتگانه آموزشی را بر اساس اهداف و ضرورتها بنیانگذاری نموده است.
یکی از این مناطق، منطقه هفت آموزشی و پژوهشی زندانهای استان تهران است که در شهریور ماه 1381 با هدف ارتقاء سطح کیفی و توانمندسازی پرسنل خدوم تاسیس شد و با پیگیری ها و تلاشهای صورت گرفته هم اکنون یکی از مناطق موفق در کشور می باشد.
در پنج سال اخیر نیز با توجه ویژه مدیرکل محترم زندانهای استان تهران در خصوص آموزش، که وی آموزش و پژوهش دقیق را موجب تحول در سازمان‌ها می‌داند و سازمان زندان‌ها نیز از این قاعده مستثنی نیست پیگیر ارتقاء سطح کیفی مرکز در زمینه توانمندسازی کارکنان داشته و خواهان توسعه فعالیت های آموزشی بوده است.

 

بالا
ما از کوکی ها برای نمایش بهتر وب سایت بهره میگیریم . برای مشاهده درست این وب سایت لطفا استفاده از کوکی ها را تایید نمایید مشاهده جزئیات ...