آموزش ضمن خدمت

آموزش ضمن خدمت همواره بعنوان یکی از ملزومات بهره‌وری اداری بوده و پرسنل با آموزشهای شغلی و عمومی توانسته‌اند سطح کارایی و هوشمندی خود را به میزان زیادی افزایش دهند. از این رو آموزش ضمن خدمت مرکز آموزشی و پژوهشی منطقه هفت توانسته است با بهره گیری از اساتید مجرب، پرسنل اداره کل زندانهای استان تهران را آموزش دهند.
آموزش ضمن خدمت در سال 1393 توانست 312 دوره آموزشی برگزار نماید که از این میزان 129 دوره مربوط به آموزشهای غیرحضوری و پس از آن با 114 دوره مربوط به آموزشهای شغلی و تخصصی می باشد. کمترین برگزاری دوره نیز مربوط به دوره های بهبود مدیریت می باشد که 4 دوره بوده است. این امر نشان می دهد دوره های برگزار شده در سال 1393 رشد 76/2برابری داشته است.
در سال 1393 در مجموع 12046 نفر از پرسنل آموزش دیده اند که بیشترین این میزان مربوط به دوره های آموزش‌های شغلی و اختصاصی به میزان 4363 مورد و پس از آن این آمار مربوط به آموزشهای غیرحضوری به میزان 4073 می باشد و کمترین این آمار مربوط به دوره های مشترک اداری به میزان 26 نفر می باشد. در سال 1393 با 12046نفر آموزش نشان می دهد این مرکز در آموزش پرسنلی 22/1 برابر رشد را داشته است.
در سال 1393 در مجموع 3442 ساعت آموزش به پرسنل زندانهای استان تهران و استانهای تابعه داده شده است که بیشترین ساعت آموزشی مربوط به آموزشهای شغلی و اختصاصی به میزان 1485 ساعت و کمترین آن مربوط به دوره های بهبود مدیریت با 42 ساعت می باشد. این رقم نشان دهنده 45/1 برابر رشد در سال 1393 نسبت به سال 1392 را نشان می‌دهد.
 نفرساعت آموزشی نیز در کل 194960 بوده است که از این میزان بیشترین مربوط به آموزشهای غیرحضوری به میزان 75690 و کمترین نفرساعت آموزشی مربوط به آموزشهای مشترک اداری با 266 می باشد.

     

بالا
ما از کوکی ها برای نمایش بهتر وب سایت بهره میگیریم . برای مشاهده درست این وب سایت لطفا استفاده از کوکی ها را تایید نمایید مشاهده جزئیات ...