برنامه کلاس های آموزشی

 

ورودی نیمسال دوم 92

عنوان رشتهبرنامه کلاس ها
کاردانی اصلاح و تربیت دانلود فایل
کاردانی مددکاری اجتماعی دانلود فایل
کارشناسی آسیب شناسی دانلود فایل
کارشناسی مددکاری قضایی دانلود فایل
کارشناسی اصلاح و تربیت دانلود فایل

 

ورودی نیمسال اول 93

عنوان رشتهبرنامه کلاس ها
کاردانی اصلاح و تربیت دانلود فایل
کاردانی امور فرهنگی دانلود فایل
کاردانی حسابداری دانلود فایل
کاردانی حقوق شورای حل اختلاف دانلود فایل
کاردانی مددکاری اجتماعی - خانواده دانلود فایل
کاردانی روابط عمومی دانلود فایل
کارشناسی آسیب شناسی دانلود فایل
کارشناسی اصلاح و تربیت دانلود فایل
کارشناسی مددکاری قضایی دانلود فایل
کارشناسی مددکاری اجتماعی - خانواده دانلود فایل

 

ورودی نیمسال دوم 93

عنوان رشتهبرنامه کلاس ها
کاردانی اصلاح و تربیت دانلود فایل
کاردانی حقوق شورای حل اختلاف دانلود فایل
کاردانی مددکاری اجتماعی - خانواده دانلود فایل
کارشناسی آسیب شناسی دانلود فایل
کارشناسی اصلاح و تربیت دانلود فایل
کارشناسی مددکاری قضایی دانلود فایل
کارشناسی مددکاری اجتماعی - خانواده دانلود فایل

 

ورودی نیمسال اول 94

عنوان رشتهبرنامه کلاس ها
کاردانی اصلاح و تربیت دانلود فایل
کاردانی امور فرهنگی دانلود فایل
کاردانی حسابداری دانلود فایل
کاردانی حقوق ارشاد و معاضدت قضایی دانلود فایل
کاردانی حقوق  شورای حل اختلاف دانلود فایل
کاردانی مددکاری اجتماعی - خانواده دانلود فایل
کاردانی روابط عمومی دانلود فایل
کارشناسی آسیب شناسی دانلود فایل
کارشناسی اصلاح و تربیت دانلود فایل
کارشناسی حقوق امور کیفری دانلود فایل
کارشناسی حقوق امور مدنی دانلود فایل
کارشناسی مددکاری قضایی دانلود فایل
کارشناسی مددکاری اجتماعی - خانواده دانلود فایل

 

بالا
ما از کوکی ها برای نمایش بهتر وب سایت بهره میگیریم . برای مشاهده درست این وب سایت لطفا استفاده از کوکی ها را تایید نمایید مشاهده جزئیات ...